ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН

 

Локации на игло контејнери: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Ba9OH4TdvqOvDRE5p-cI2XfLCXJST_M&usp=sharing

Договор за управување со пакување и отпад од пакување

Препораки за намалување на аерозагадувањето преку зголемување на урбаната мобилност кај граѓаните од Општина Аеродром 

Договор за постапување со отпадни батерии и акумулатори

Договор за постапување со отпадна електрична и електронска опрема

Одлука за изготвување локален еколошки акциски план на Општина Аеродром

 

План за вклучување на јавноста во подготовка на ЛЕАП за 2024 - 2030

 

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН (ЛЕАП) НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

за период од 2017 до 2023 година

 

КРАТКОРОЧЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Нацрт-Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Регионалниот план за управување со отпад во Скопскиот плански регион

Локалниот акционен еколошки план за животната средина на Општина Аеродром можете да го симнете тука.

Одлука за усвојување Иницијатива за изготвување Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Аеродром


 

 Интегрирана Б дозвола за Жито лукс

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Актуелно

img
img img

Видео