АДМИНИСТРАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

Секретар нa Општина Аеродром

 

Јулијана Павковска-Боцевска

 

Јулијана Павковска-Боцевска од Скопје (19.5.1980 година) е дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со положен правосуден испит, а во моментов е магистранд по административно право и јавна администрација.

Работното искуство како дипломиран правник го стекнува во Основниот суд Скопје 2, во периодот 2003 ‒ 2005 година и во Општина Аеродром од 23.11.2005 година, како раководител на Одделението за работи на Советот. Назначена е за секретар на Општина Аеродром во декември 2021 година.

Надградувањето на професионалните компетенции во областа на правото, локалната самоуправа и управувањето со човечки ресурси го има стекнато и преку посета и учество на голем број домашни и меѓународни сертифицирани семинари, обуки и конференции. Павковска-Боцевска е мажена и мајка на две деца.

 

СЕКТОР ЗА РАБОТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Раководител на Сектор за работи на градоначалникот

Помошник-раководител на Сектор за работи на градоначалникот

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАБОТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Раководител на Одделение за работи на градоначалникот и локален економски развој

Соработник – координатор на јавни настани и прием на странки

Соработник за поддршка на локалниот економски развој

Помлад соработник за стопанска дејност

Помлад соработник – организатор на активностите на градоначалникот

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И РАЗВОЈ И ПОДДРШКА НА ИНТЕГРАЛНИОТ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ

Раководител на Одделение за односи со јавност и развој и поддршка на интегралниот информациски систем

Советник за развој на информацискиот систем

Соработник за  соработка со печатени и електронски медиуми

Помлад соработник за организација на информатичко - комуникациската инфраструктура - систем инженер

Помлад соработник за односи со јавноста

Помлад соработник за артистичко и дизајнерско уредување на општинскиот весник

Самостоен референт за одржување на информатичката опрема и мрежа

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за општи и организациони работи

Советник  -  координатор на процесот за воведување на стандарди и инструменти за управување со квалитет

Соработник – координатор за еднакви можности на жените и мажите

Самостоен референт за упатување на граѓаните

Самостоен референт архивар

Референт за административно техничка обработка на документација

Работник на централа - телефонист

Магационер

Домаќин

Возач

Кафекувар

Чувар

Хигиеничар

КВ Работник за одржување објекти (зеленило)

Работник за извршување помошни работи

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ИМОТ И ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на Сектор за правни работи и имот и имотно-правни работи

Помошник-раководител на Сектор за правни  работи и имот и имотно-правни работи

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ИМОТ И ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за правни работи и имот и имотно правни работи

Советник за управување со имотот на општината

Советник за имотно правни работи

Соработник  за застапување на општината

Помлад соработник за работи за месните и урбаните заедници

Помлад соработник за поддршка на урбани и месни заедници

Помлад соработник за организирање на активностите на урбаните и месните заедници

Референт за административно – помошни работи за урбаните и месните заедници

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  РАБОТИ НА СОВЕТОТ

Раководител на Одделение за работи на советот

Советник за претставки и поплаки

Соработник  за работа со комисии на Советот

Помлад соработник за организирање Седници на работните тела на Советот

Помлад референт за административни работи

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител на Одделение за јавни набавки

Советник за водење на постапките за јавни набавки

Соработник за поддршка на постапките за јавни набавки

Помлад соработник за евидентирање на јавните набавки

Референт за административно следење на јавните набавки

 

СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Раководител на Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина

Помошник-раководител на Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Раководител на Одделение за комунални работи и заштита на животната средина

Советник за инфраструктурни објекти и проекти

Советник за комунални работи

Соработник за организациско-технички работи

Соработник за развој и поддршка на системот за јавно осветлување

Соработник за развој и поддршка на јавните зелени површини

Соработник за опремување на градежно земјиште

Помлад соработник за одржување на јавно зеленило

Помлад соработник за уредување на градежно земјиште

Помлад соработник за унапредување на животната средина

Помлад соработник за изградба и одржување на патишта во надлежност на Општината

Референт за одржување на јавното осветлување

Помлад  референт за оперативно комунални работи

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПОДГОТОВКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Раководител на Одделение за урбанизам и подготовка на урбанистички планови

Советник за градежништво и урбанизам

Советник за водење управни постапки од областа на градежништвото и урбанизмот

Соработник за изготвување правни акти и управни акти од областа на урбанизмот

Соработник за подготовка на документација за изградба на објекти

Помлад соработник за административно следење на предметите од областа на урбанизмот

Самостоен референт за геодетско – технички работи

Референт за документација на планови

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Помошник-раководител на Сектор за финансиски прашања

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

Раководител на Одделение за буџетска координација

Советник за спроведување на буџетска координација

Соработник за аналитичко следење на извршување на буџетот

Соработник за процесот на буџетска контрола и контрола на финансиското работење

Референт за техничка обработка на финансиска документација

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска контрола

Советник за спроведување на буџетска контрола

Соработник за вршење проценки и самопроценки на процесите на финансиското управување и контрола

Помлад соработник за спроведување на буџетско и финансиско известување


 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊА

Раководител на Одделение за сметководство и плаќања

Советник – одговорен сметководител

Соработник за финансиско книговодство

Помлад соработник за материјално книговодство

Самостоен референт  - сметководител

Самостоен референт  - благајник

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Раководител на Одделение за даноци, такси и други сопствени приходи

Виш соработник за администрирање даноци

Соработник за евидентирање на даноци

Помлад соработник за даноци и комунални такси

Самостоен референт – даночен извршител

 

СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА

Раководител на Сектор за образование, спорт, култура и заштита

Помошник-раководител на Сектор за образование, спорт, култура и заштита

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И КУЛТУРА

Раководител на Одделение за образование, спорт и култура

Соработник за образование

Помлад соработник за грижа за културното наследство и традиција

Помлад соработник за култура

Помлад соработник за спорт

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Раководител на Одделение за социјална заштита, заштита на децата и заштита и спасување на граѓаните

 Соработник за социјалната заштита и заштита на децата

Соработник за управување со кризи

Помлад соработник за поддршка и упатување на лица со попреченост

Помлад соработник за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси

Соработник за развој и унапредување на процесот за управување со човечки ресурси

Помлад соработник за управување со човечки ресурси

Самостоен референт за пополнување на обрасци за административните службеници

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија

Советник – овластен внатрешен ревизор

Соработник - внатрешен ревизор

Помлад соработник – внатрешен ревизор на обука

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за  инспекциски работи – виш инспектор

Советник - инспектор за домување

Советник –  инспектор за заштита на животната средина

Советник –  овластен градежен инспектор

Советник –  овластен просветен  инспектор

Соработник  - помлад градежен инспектор

Помлад соработник – помлад комунален инспектор

Самостоен референт– комунален редар

Помлад референт за административно-технички работи

 

Список на лица вработени во Општина Аеродром

Колективен договор

Измена на Колективен договор

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео