Население

Македонци 89,4%

Срби 4,3%

Албанци 1,4%

Роми 1,6%

Бошњаци 0,7%

Турци 0,6%

Други 2%

Следено од пописот од 2002 година, во населените места живеат 72.009 жители, од кои 36.718 се жени и 35.291 се мажи. Со постојаниот раст на населените места, за периодот од пописот до денес, бројот на жителите се зголемува континуирано. Стапката на пораст на населението е за околу 2.3%, на годишно ниво,  која во последните 2-3 години е со тренд на пораст, ако се земат предвид зголемените можности на Општината за прилив на ново население (изградба на Реонскиот центар, надградби и доградби на постојните станбени објекти и др.) 

Актуелно

img
img img

Видео