Контакт

Контакт

Адреса: бул. Јане Сандански бр. 109 Б

Скопје, Република Северна Македонија

Тел за контакт: +389 2 2400-970

Факс: +389 2 2401-546

Е-mail:
aerodrom@aerodrom.gov.mk
sovet@aerodrom.gov.mk
odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk
vesnik@aerodrom.gov.mk

 

Работното време на Општина Аеродром е од понеделник до петок, од 08:30 до 16:30 часот.

Архива: од 08:30 до 15:30 часот

Пауза од 12:00 до 12:30 часот.

 

Кабинет на градоначалникот

Секретар на Општина

2401-515

Контакт со граѓани

aerodrom@aerodrom.gov.mk

2401-555

Односи со јавноста и меѓународна соработка

odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk

2401-516

Локален економски развој

dana.gapkovska@aerodrom.gov.mk

2401-518

Одделение за интеграција и развој на информативниот систем

stojance.ilievski@aerodrom.gov.mk

uranela.avramovska@aerodrom.gov.mk

 

 

2401-549

2401-530

Редакција на весникот „Аеродром“

vesnik@aerodrom.gov.mk

2401-516

   
   
       

 

 

Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи

Правни работи

petar.gajdov@aerodrom.gov.mk

2401-556

Човечки ресурси

irena.petrevska@aerodrom.gov.mk

2401-524

Работи на Советот

sovet@aerodrom.gov.mk

2401-512

   
   
   
   

 

Одделение за урбанизам и урбанистички планови

Урбанизам

ivan.kokalanovski@aerodrom.gov.mk

2401-545

 

 

Урбанизам и урбанистички планови

strasko.hadzikocev@aerodrom.gov.mk

2401 528

2401-529

 

 

Одделение за комунални работи

 

Комунално одделение

dejan.antovski@aerodrom.gov.mk

2401 532

Осветлување

oton.klemencic@aerodrom.gov.mk

2401 533

Заштита и унапредување на животната средина

sofija.zafirovska@aerodrom.gov.mk

2401-552

2401-530

Улици, паркови, комунална хигиена ...

marjan.gjorgiev@aerodrom.gov.mk

zarko.kosteski@aerodrom.gov.mk

goran.slavkovski@aerodrom.gov.mk

2401-534

 

Урбана опрема

david.jovanovski@aerodrom.gov.mk

2401-540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одделение за инспекциски работи

 

Инспекција

toni.cokuzovski@aerodrom.gov.mk

2401 522

Дежурен инспектор

 

 075/316 515

Градежна инспекција

boris.ognjanov@aerodrom.gov.mk

2401 521

Инспекција за домување

vilma.spasevska@aerodrom.gov.mk

2401 521

Инспекција за животна средина

gosevska_elena@yahoo.com

2401 522

Комунални редари

vladimir.andreevski@aerodrom.gov.mk

2401 526

 

 

Сектор за финансии

Финансии

rozika.bojadzieva@aerodrom.gov.mk

2401-520, 2401-513

Одделение за буџетска координација

zoran.shekerov@aerodrom.gov.mk

2401-536

Сметководство и плаќање

renata.koleva@aerodrom.gov.mk

snezana.janevska@aerodrom.gov.mk

2401-535

Даноци, такси и други сопствени приходи

irenacakonceva@yahoo.com

2401-537

Данок на имот

2401-553

 

 

           

 
   
   
   

Одделение за јавни набавки

 

 

Јавни набавки

elena.micevska@aerodrom.gov.mk

2401-548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Образование, спорт, култура и заштита

Образование, спорт и култура

meri.ajdarovska@aerodrom.gov.mk

2401-517

2401-523 (спорт)

Социјална и здравствена заштита

zorica.miseva@aerodrom.gov.mk

2401-518

Лица за комуникација со лицата со попреченост со цел укажување на помош

zorica.miseva@aerodrom.gov.mk

ana.kareska@aerodrom.gov.mk

2401-518

Координатор за еднакви можности на жените и мажите

vesna.markovska@aerodrom.gov.mk

2401-517

 

Одделение за заштита и спасување

 

 

Заштита и спасување

tonizdravevski@yahoo.com.mk

075/316-251

 

 

Архива

 

 

Архива

2401-559

Архива урбанизам

 

2401-525

 

  

   

 

   

 

Фирми за тековно одржување на јавното осветлување

ЕВН               3205-000

Код Инженеринг   2672 - 196

 

 

 

 

Цркви

- Света Тројца 2763 337

- Свети Петар и Павле 2439 722

- Свети Пророк Илија 2460 825

 

      

 

 

 

 

 

 

Лица задолжени за пристап до информации од јавен карактер

biljana.kocoska@aerodrom.gov.mk

gordana.aceska@aerodrom.gov.mk

stefica.spirovska@gmail.com

 aleksandra.kukik@aerodrom.gov.mk

marinapavleska@yahoo.com

 

 

2401-518

2401-516

 2401-556

2401-545

2401-529

Напомена

Општина Аеродром го задржува правото да ги објавува во општинскиот весник (комплетно или делумно) дописите од граѓаните стигнати по електронски пат (на горенаведените е-маил адреси) или преку архива, доколку смета дека е корисна информација и во интерес на пошироката јавност, во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Со самото испраќање на дописот Општина Аеродром ќе смета дека граѓаните се согласуваат нивните лични податоци (име и презиме) дадени во дописот да се користат за нејзини потреби, односно јавно објавување. Исто така, Општина Аеродром не се обврзува да одговара на анонимни дописи.

 

Актуелно

img
img img

Видео