Контакт

 

 

Контакт

 

Адреса: бул. Јане Сандански бр. 109 Б

Скопје,

Тел за контакт: +389 2 2400-970

Факс: +389 2 2401-546

Е-mail:
aerodrom@aerodrom.gov.mk
sovet@aerodrom.gov.mk
odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk
vesnik@aerodrom.gov.mk

  

 

Осветлување

 

Јавно претпријатие за комунални дејности на Општина Аеродром

 

jp.sjo@aerodrom.gov.mk


 

Пријавете проблем:

 

 

072 270 886

 

 

Работното време на Општина Аеродром е од понеделник до петок, од 08:30 до 16:30 часот.

Архива: од 07:30 до 16:30 часот

Пауза од 12:00 до 12:30 часот.

 

Приемно време за странки за прашања поврзани со отуѓување на градежно земјиште:

Секој работен ден од 08:30 часот до 10:30 часот.

Информации на тел. 2401-556 секој работен ден од 8:30 часот до 16:00.

 

На овој линк се аплицира онлајн   http://www.test.gradezno-zemjiste.mk/

 

Кабинет на градоначалникот

 

Секретар на Општина

2401-543

Контакт со граѓани

aerodrom@aerodrom.gov.mk

2401-553

Односи со јавноста и меѓународна соработка

odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk

2401-516

Локален економски развој

dana.gapkovska@aerodrom.gov.mk

martina.sajkova@aerodrom.gov.mk

2401-549

Одделение за интеграција и развој на информативниот систем

dijana.kalinski@aerodrom.gov.mk

uranela.avramovska@aerodrom.gov.mk

 

 

2401-549

2401-530

Редакција на весникот „Аеродром“

vesnik@aerodrom.gov.mk

2401-516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи

 

Правни работи

zoran.krstanoski@aerodrom.gov.mk

aleksandra.sarac@aerodrom.gov.mk

2401-556

Човечки ресурси

irena.petrevska@aerodrom.gov.mk

2401-542

Работи на Советот

sovet@aerodrom.gov.mk

2401-512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор за урбанизам и урбанистички планови

 

 

Урбанизам

ivan.kokalanovski@aerodrom.gov.mk

2401-545


Легализација                           


 2401-551

Урбанизам и урбанистички планови

strasko.hadzikocev@aerodrom.gov.mk2401-529

 Одобрение за градење

zoran.paunoski@aerodrom.gov.mk

2401-526

 

 

 

Одделение за комунални работи

 

Комунално одделение

dejan.antovski@aerodrom.gov.mk

bojan.stefanovic@aerodrom.gov.mk

2401 539072 305 731

Осветлување

Јавно претпријатие на Општина Аеродром

jp.sjo@aerodrom.gov.mk

072 270 886

Заштита и унапредување на животната средина

sofija.zafirovska@aerodrom.gov.mk

2401-552

2401-530

Улици, паркови, комунална хигиена ...

marjan.gjorgiev@aerodrom.gov.mk

zarko.kosteski@aerodrom.gov.mk

goran.slavkovski@aerodrom.gov.mk

2401-534

 

Урбана опрема

david.jovanovski@aerodrom.gov.mk

2401-540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одделение за инспекциски работи

 

Инспекција за животна средина

 

gosevska_elena@yahoo.com

toni.cokuzovski@aerodrom.gov.mk

2401 522

Дежурен телефон за Комунална инспекција

 

Пријава по СМС порака

 

 075/316 515

Градежна инспекција

 

eleonora.markovska@aerodrom.gov.mk

2401 521

Инспекција за домување

 

vilma.spasevska@aerodrom.gov.mk

2401 521

Комунална инспекција

 

goran.damceski@aerodrom.gov.mk

jelena.simoska@aerodrom.gov.mk

2401 521

Комунални редари

 

vladimir.andreevski@aerodrom.gov.mk

2401 521, 2401 522

 

 

Сектор за финансии

Финансии

aleksandar.g@aerodrom.gov.mk

gordana.klincarova@aerodrom.gov.mk

daniela.dilje@aerodrom.gov.mk

simona.golabovska@aerodrom.gov.mk

2401-520, 

2401-513

Одделение за буџетска координација

zoran.shekerov@aerodrom.gov.mk

2401-536

Сметководство и плаќање

renata.koleva@aerodrom.gov.mk

snezana.janevska@aerodrom.gov.mk

2401-535

Даноци, такси и други сопствени приходи

irenacakonceva@yahoo.com

2401-537

Данок на имот

2401-553

 

 

 

Одделение за јавни набавки

 

 

Јавни набавки

anita.trajcevska@aerodrom.gov.mk

2401-548

 

 

 
   

 

 

Образование, спорт, култура и заштита

 

Образование, спорт и култура

tane.dimovski@aerodrom.gov.mk

velimir.deletic@aerodrom.gov.mk

meri.ajdarovska@aerodrom.gov.mk

goran.stojanov@aerodrom.gov.mk

2401-517

2401-523 

Образование

biljana.kocoska@aerodrom.gov.mk

Социјална и здравствена заштита

zorica.miseva@aerodrom.gov.mk

2401-518

Лица за комуникација со лицата со попреченост со цел укажување на помош

zorica.miseva@aerodrom.gov.mk

2401-518

Координатор за еднакви можности на жените и мажите

vesna.markovska@aerodrom.gov.mk

2401-517

 

Основни училишта на територијата на Општина Аеродром - 1

 Основни училишта на територијата на Општина Аеродром - 2

 

Одделение за заштита и спасување

 

 

Заштита и спасување 

 

Архива

 

 

Архива

2401-559

Архива за урбанизам

 

2401-525

 

 

 

 

Фирми за тековно одржување на јавното осветлување

ЕВН               02/ 3205 000

Елтра             02/ 2763 838

 

 

Цркви

- Света Тројца 2763 337

- Свети Петар и Павле 2439 722

- Свети Пророк Илија 2460 825

 

      

 

 

 

 

 

 

Лица задолжени за пристап до информации од јавен карактер

 

gordana.aceska@aerodrom.gov.mk

velimir.deletic@aerodrom.gov.mk

 

 

 

 

2401-516

2401-518

 

 

Напомена

Општина Аеродром го задржува правото да ги објавува во општинскиот весник (комплетно или делумно) дописите од граѓаните стигнати по електронски пат (на горенаведените е-маил адреси) или преку архива, доколку смета дека е корисна информација и во интерес на пошироката јавност, во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Со самото испраќање на дописот Општина Аеродром ќе смета дека граѓаните се согласуваат нивните лични податоци (име и презиме) дадени во дописот да се користат за нејзини потреби, односно јавно објавување. Исто така, Општина Аеродром не се обврзува да одговара на анонимни дописи.

 

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео