СОВЕТНИЦИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

 

Членови на Советот на Општина Аеродром (мандат 2021-2025)

 

 

 

Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ „Обнова на Македонија“

 

 

Дејан Митески

 

 

 d.miteski@aerodrom.gov.mk

 

 

Милка Тримчевска

 

 

m.trimcevska@aerodrom.gov.mk

 

 

Стефан Синадиновски

 

  

s.sinadinovski@aerodrom.gov.mk 

 

 

Љупчо Ацковски

  

 

lj.ackovski@aerodrom.gov.mk

 

 

Сузана Павловска

  

 

 s.pavlovska@aerodrom.gov.mk

 

 

Оливер Миланов

  

 

milanov@aerodrom.gov.mk

 

 

Антонио Петковски

 

 

a.petkovski@aerodrom.gov.mk

 

 

Маријана Столевска-Тасиќ

 

 

m.stolevska@aerodrom.gov.mk

 

 

Станислав Николовски

 

 

  s.nikolovski@aerodrom.gov.mk

 

 

Лидија Стаменкова

 

 

 l.stamenkova@aerodrom.gov.mk

 

 

Бошко Петковски

 

 

b.petkovski@aerodrom.gov.mk

 

 

Валерија Анастасова

 

 

v.anastasova@aerodrom.gov.mk

 

 

Васе Канзуров

  

 

v.kanzurov@aerodrom.gov.mk

 

 

Елена Мургоска-Митреска

  

 

e.murgoska@aerodrom.gov.mk

 

 

 

 

 

Коалиција на СДСМ „Најдоброто за мојата општина“

 

 

Милутин Ристески

 

 

 

 m.risteski@aerodrom.gov.mk


 

  

 

Вангелина Мојаноска

  

 

 v.mojanoska@aerodrom.gov.mk

 

 

 

Сузана Делева

 

 

s.deleva@aerodrom.gov.mk

 

 

 

Љупчо Недески

 

 

nedeski@aerodrom.gov.mk

 

 

Даниел Самарџиски

  

 

d.samardziski@aerodrom.gov.mk

 

 

 

 

Миле Климоски

 

  

 

m.klimoski@aerodrom.gov.mk

 

 

 

 

 

Томче Ѓуровски

 

  

 

gjurovski@aerodrom.gov.mk


 

 

 

   

Политичка партија Демократски сојуз

 

 

 

 

 

 

Александра Петковска-Николовска

  

 

a.petkovska@aerodrom.gov.mk

 

 

  

 

 

 Политичка партија Левица

 

 

 

Горан Костовски

  

 

g.kostovski@aerodrom.gov.mk

 

 

Сања Несторовска-Лазарова

  

 

s.lazarova@aerodrom.gov.mk

 

 

Дејан Ристовски

 

 

d.ristovski@aerodrom.gov.mk

 

 

Благица Сековска

 

 

 b.sekovska@aerodrom.gov.mk

 

 

 

Независен советник

 

 

 

 

 

 

 Дарко Масларковски

 

 

 d.maslarkovski@aerodrom.gov.mk

 

 

 

Комисии на Советот на Општина Аеродром 2021-2025

 

 

1.Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

претседател

членови

Љупчо Недески

Васе Канзуров

Лидија Стаменкова

Благица Сековска

Маријана Столева Тасиќ

 

2.Комисија за урбанизам и комунални дејности

претседател

членови

 Антонио Петковски

Бошко Петковски

Оливер Миланов

Томче Ѓуровски

Горан Костовски

 

3.Комисија за заштита на животната средина

претседател

членови

Благица Сековска

Станислав Николовски

Стефан Синадиновски

Елена Мургоска Митреска

Милутин Ристески

 

4.Комисија за образование и култура

претседател

членови

Вангелина Мојаноска

Милка Тримчевска

Сузана  Павлоска

Валерија Анстасова

Дарко Масларковски

 

5.Комисија за млади и спорт

претседател

членови

Дејан Ристовски

Стефан Синадиновски

Антонио Петковски

Станислав Николовски

Даниел Самарџиски

 

6.Комисија за социјална заштита, заштита на децата и здраствена заштита

претседател

членови

Милутин Ристески

Лидија Стаменкова

Сузана Павловска

Васе Канзуров

Сања Несторовска-Лазарова

 

 

7.Комисија за јавна безбедност , безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

претседател

членови

Љупчо Ацковски

Стефан Синадиновски

Антонио Петковски

Љупчо Недески

Горан Костовски

 

8.Комисија за еднакви можности  на жените и мажите

претседател

членови

Васе Канзуров

Милка Тримчевска

Валерија Анастасова

Милутин Ристески

Дарко Масларковски

 

9.Комисија за Статут и прописи

претседател

членови

Маријана Столева-Тасиќ

 

Лидија Стаменкова

Оливер Миланов

Сузана Делева

Сања Несторовска-Лазарова

 

10.Комисија за признанија и награди

претседател

членови

Милка Тримчевска

Сузана Павловска

Љупчо Ацковски

Вангелина Мојаноска

Дејан Ристовски

 

11.Комисија за меѓународна соработка

претседател

членови

Валерија Анастасова

Маријана Столевска-Тасиќ

Елена Мурговска-Митреска

Дарко Масларковски

Александара Петковска-Николовска

 

12.Комисија за мандатни прашања

претседател

членови

Милка Тримчевска

 

Антонио Петковски

Милутин Ристески

Сања Несторовска-Лазарова

Васе Канзуров

 

 

Актуелно

img
img img

Видео