ЈАВЕН ПОВИК ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 за продлабочување и зацврстување на соработката со Општина Аеродром

 

 

Општина Аеродром разгледува различни решенија за продлабочување на соработката со граѓанските организации и нивно поврзување и вмрежување, за што е потребно да се ажурира општинскиот регистар за да се утврди колку и какви здруженија и организации гравитираат на нејзината територија или, пак, соработуваат со општинската администрација.

 

Заинтересираните граѓански организации е потребно на aerodrom@aerodrom.gov.mk да испратат e-mail со податоци за:

- името на организацијата

- областа на дејствување

- телефонски број

- интернет-страница

 

На тој начин, општината ќе добие реална слика за потенцијалот на соработката што може да се оствари, во кој правец треба таа да се развива и како да се насочат заедничките напори во грижата за заедницата и за сите жители на општината.

 

Преку соработка и овозможување соодветна поддршка на граѓанските организации можеме да постигнеме значаен придонес кон претворање на Општина Аеродром во подобро место за живеење на секој поединец.

 

Општина Аеродром

18.11.2021