В петок 37. седница на Советот на Општина Аеродром

 В петок, 7.2.2020 година, со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи триесет и седмата седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:            

 

  1. Предлог-одлука за усвојување Извештај на централната пописна комисија за извршен попис на средствата со состојба на ден 31.12.2019 година.
  2. Предлог-правилник за постапката, начинот и условите за давање на користење училиштен простор и спроведување други активности во врска со основните училишта на Општина Аеродром.
  3. Предлог-програма за работата на Советот на Општина Аеродром за 2020 година.
  4. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3954).
  5. Предлог-одлука за доделување еднократна финансиска помош за лекување на вработено лице во Општина Аеродром.
  6. Предлог-одлука за давање согласност на Статутот на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.
  7. Предлог-одлука за исплата на парична помош врз основа на пристигнати барања за смрт на член на потесно семејство на вработено  лице во општински буџетски корисник.
  8. Советнички прашања.

 

3.2.2020 г.

           Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео