Во вторник 30. седница на Советот на Општина Аеродром

Во вторник, 20.08.2019 година година, со почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 30-та седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:   

 1. Одлука за измена распоред на средствата во Буџетот на ОА за 2019 година

 

 1. Предлог - заклучок за усвојување на Квартален извештај за  извршување на Буџетот  на Општина Аеродром за вториот квартал од 2019 година

 

 1. Предлог - заклучок за усвојување на Информација број 18-3064/1 од 17.07.2019 година, од Сектор  за урбанизам на Општина Аеродром, за прекин на постапка за изработка на ДУП за градска четврт И 12 блок 2,3,4 и 5, поради застареност на постапката

 

 1. Предлог - одлука за исплата на парична помош по основ за смрт на член на потесно семејство за вработени лица во ОА/општински буџетски корисник

 

 1. Предлог - одлука  за отпис на основни средства, сопственост на Општина Аеродром

 

 1. Предлог - одлука  за давање согласност за  продолжување на деловната соработка помеѓу Општина Аеродром и АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1, 2 и 3 на КП 1661/2)

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2  на КП 422/1 и КП 422/2)

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3797)

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 2932/13 и КП 2932/12)

 

 1. Предлог-Одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1476)

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 и 3 на КП 3727)

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3632)

 

 1. Предлог - одлука  за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1  и 2 на КП 3605)

 

 1. Предлог - заклучок за усвојување на годишни извештаи за работа на основни училишта на подрачје на ОА за учебната 2018/2019 година

 

 1. Предлог - одлука  за давање на користење, одржување и управување на доградба на oбјектот на ЈУДГ „Буба Мара“

 

 1. Предлог - одлука  за давање согласност за вклучување на поголем број на деца во воспитните групи во детските градинки на подрачје на Општина Аеродром

 

 1. Предлог - одлука  за престанување на мандатот на членови на Училишни одбори во основните училишта на подрачје на Општина Аеродром

 

 1. Предлог - одлука  за давање на согласност на измена и дополна на Годишниот План за вработување на ОА за 2019 година

 

 1. Предлог - одлука за давање согласност на Кодекс на однесување на вработените и ангажираните лица во Општина Аеродром

 

 1. Предлог - одлука за давање согласност на Упатство за користење на годишните одмори во Општина Аеродром

 

 1. Предлог - одлука за давање согласност на Правилник за условите и начинот на користење на салите за состаноци во Општина Аеродром.

 

 1. Предлог - одлука за давање согласност на Правилник за употреба на возилата во сопственост на на Општина Аеродром

 

 1. Предлог - одлука давање на согласност за примање на донација – реновирање на училницa  и занимална во основно училиште и градинка на подрачје на Општина Аеродром

 

 1. Предлог - програма за измена и дополна на Програма Ф1 Урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром за 2019 година

 

 1. Советнички прашања

 

 

     16.8.2019

     Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео