В четврток 27. седница на Советот на Општина Аеродром

 В четврток, 13.6.2019 година, со почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 27-та седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:            

 

 1. Предлог-oдлука за давање согласност за објавување јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Аеродром за набавување велосипеди.
 2. Предлог-oдлука за исплата на еднократна парична помош за физички лица по поднесени барања од областа на социјалната заштита.
 3. Предлог-oдлука за давање согласност за прием на донација за изградба на лифт во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ – Општина Аеродром.
 4. Предлог-oдлука за давање согласност на измени и дополнувања на статутот на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.
 5. Предлог-oдлука за давање согласност на измени и дополнувања на статутот на детските градинки на подрачјето на Општина Аеродром.
 6. Предлог-oдлука за исплата на парична помош по основ на боледување подолго од шест месеци и по основ на отпремнина за пензионирање за вработени лица во општински буџетски корисник.
 7. Предлог-програма за измена на Програмата Ф -  Урбанистичко планирање на подрачје на ОА за 2019 година.
 8. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2 на КП 4020)
 9. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3767)
 10. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3610)
 11. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2 на КП 3727)
 12. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1361)
 13. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 и 2  на КП 1669/1)
 14. Советнички прашања

 

8.6.2019 г.

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео