Во вторник 14-та седница на Советот

На 18.9.2018 година (вторник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 14-тата седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:

 

 1. Предлог-план за дополна на Планот за јавни набавки на ОА за 2018 година;
 2. Предлог-одлука за давање согласност за објавување јавен оглас за доделување финансиска поддршка по барања за донации и спонзорства во областа на спортот;
 3. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5936/1);
 4. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2937);
 5. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1853);
 6. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2673/3);
 7. Предлог-одлука за исплата на парична помош врз основа на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање;
 8. Предлог-одлука за исплата на парична помош за надоместок на патни трошоци за учебната 2018-2019 година на ученик со посебни образовни потреби;
 9. Предлог-одлука за давање согласност за склучување меморандум за соработка меѓу Општина Аеродром, Факултетот за бизнис економија Скопје и Приватниот научен институт за бизнис и економија Скопје;
 10. Предлог-заклучок за усвојување годишни програми за работа на основните училишта на подрајче на ОА за учебната 2018/2019 година;
 11. Предлог-заклучок за усвојување програма за изведување екскурзии на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2018/2019 година;
 12. Предлог-заклучок за усвојување програма за изведување екскурзии на ООУ „Браќа Миладиновци“ за учебната 2018/2019 година;
 13. Предлог-одлука за давање согласност за меморандум за соработка меѓу ЈУДГ „Буба Мара„ и Општина Аеродром за учебната 2018/2019 година;
 14. Советнички прашања.

 

 

           

            14.9.2018

            Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео