В четврток 13-та седница на Советот

 На 23.8.2018 година (четврток) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 13-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следниве точки:

 

 1. Предлог-заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за вториот квартал од 2018 година.
 2. Предлог-одлука за измени и дополнувања (ребаланс) на Буџетот на Општина Аеродром за 2018 година.
 3. Предлог-план за измена и дополна на Планот за јавни набавки на ОА за 2018 година
 4. Предлог-одлука за формирање Локален совет за превенција на Општина Аеродром.
 5. Предлог-одлука за давање согласност на измена и дополна на Годишниот план за вработување на Општина Аеродром за 2018 година.
 6. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објект на КП 2659/1).
 7. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објект на КП 1384).
 8. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објект на КП 4026)
 9. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објект на КП 1894/4).
 10. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објект на КП 3815/3)
 11. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објект на КП 3740/5)
 12. Предлог-одлука за ставање вон сила на одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планската документација (објекти на КП 5676)
 13. Предлог-одлука за исплата на парична помош врз основа на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање и за смрт на член на потесно семејство.
 14. Предлог-одлука за давање согласност за склучување Договор за користење магацинска просторија за складирање индустриска сол меѓу Општина Аеродром и ЈП „Улици и патишта“.
 15. Предлог-одлука за ставање надвор од сила на Одлуката за доделување спонзорство на Здружението за организирање спортски настани Ново Лисиче за одржување на традиционален турнир во футбал Ново Лисиче.
 16. Предлог-одлука за давање согласност за примање донација – урбана опрема ‒ монтажно-демонтажни објекти за јавна употреба од страна на „Пивара“ Скопје АД, Скопје.
 17. Предлог-одлука за давање согласност за примање донација – урбана опрема ‒ фитнес-реквизити од страна на Агенција за спорт и млади.
 18. Предлог-одлука за доделување спонзорство на кошаркарскиот клуб МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ АД Скопје, за сезоната 2018/2019.
 19. Предлог-одлука за исплата на парична помош за надомест на патни трошоци за учебната 2018-2019 година на ученик со посебни образовни потреби.
 20. Предлог-одлука за давање согласност за аплицирање на Општина Аеродром на јавен повик за користење средства од Програмата од Агенција за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - ИПАРД мерка 322.
 21. Предлог-одлука за исплата на парична помош на семејството на починат сезонски работник во Општина Аеродром.
 22. Предлог-заклучок за усвојување годишни извештаи за работа на основните училишта на подрајче на ОА за учебната 2017/2018 година.
 23. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата од областа на образованието ОА за 2018 година.
 24. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за остварување социјална и детска заштита во ОА за 2018 година.
 25. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2018 година.
 26. Предлог-одлука за измена и дополна на Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче на подрачјето на ОА во 2018 година.
 27. Предлог-одлука за измена и дополна на Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2018/2019 година на подрачјето на Општина Аеродром.
 28. Предлог-одлука за давање согласност за вклучување на поголем број деца во воспитните групи во ЈДГОА „Срничка“.
 29. Предлог-одлука за давање согласност за вклучување на поголем број деца во воспитните групи во ЈУДГ „Буба Мара“.
 30. Советнички прашања.

    20.8.2018

            Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео