Основни училишта

Ѓорѓија Пулевски

Училиштето е основано во 1983 годинa. Во училиштето има вкупно 38 паралелки и вкупно 19 училници. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, на санитарните јазли и се заменија подовите.

 

Површина на дворот: 11.757 m²

Површина на објектот: 4.915 m²

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Јане Сандански

Адреса

бул. „Јане Сандански“ бр. 27А

Е-маил

 

gpulevski@yahoo.com

 

Веб-страница

http://www.ougpulevski-aerodrom.edu.mk/

Телефон

2444-415

   

Директор

Марјан Јовановски

Број на наставници

69

Број на ученици

994

 

Извештај за самоевалуација на ООУ „Ѓорѓија Пулевски“