Основни училишта

Александар Македонски

Општинското основно училиште „Александар Македонски“—Скопје, отворено во 2013 година, една деценија со успех работи на образованието, воспитувањето, издигнувањето на младите генерации, давајќи своевиден придонес во нивното натамошно школување и вклучување во сите сфери на општествениот живот.

Училиштето има вкупно 13 училници и 5 кабинети.

 

површина на дворот: 6.704 м2

 

површина на објектот: 5.092 м2

 

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Реонски центар „Аеродром“

Адреса

ул. 1612 бр. 4

Е-маил

 

Веб-страница

/

Телефон

6152-513

Факс

6152-512

Директор

Маја Буклеска

Број на наставници

63

Број на ученици

737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисија на училиштето:

Нудиме современ воспитно-образовен процес низ кој се изградуваат личности со развиена свест и способности за колективен и индивидуален развој. Jа почитуваме личноста на ученикот и на родителите. Користиме современа наставна технологија. Нашето училиште презема најразлични активности со кои поддржува партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите.

Визија на училиштето:

Нашето училиште да биде средина каде што учениците со задоволство ќе доаѓаат и на современ начин ќе се стекнуваат нови знаења. Да бидеме граѓани подготвени за предизвиците во животот, образовани личности со стекнати знаења и вештини за работа. Еднакви можности за сите ученици, меѓуетничка комуникација и интеграција.

Цели на училиштето:

Цели на училиштето се обучен наставен кадар со вештини и компетенции потребни за образованието на 21 век, спроведување добри иновативни практики, почит, доверба и одговорност во комуникацијата и однесувањето на учениците, унапредување на соработка со родители и зајакнување на демократската клима во училиштето.

За патронот Александар Македонски

Александар III Македонски  е македонски крал од династијата на Аргеади, син на Филип II и на Олимпијада. Роден е на 20/21 јули 356 година пред н.е. во Пела, а починал во Бабилон на 10/11 јуни 323 година пред н.е.

Владеел од 336 до 323 година пред н.е.

Ученик на познатиот хеленски филозоф Аристотел, кој  одиграл големо влијание врз неговиот психофизичкиот развој . Аристотел ја поттикнал  неговата љубов кон природните науки, историјата и уметноста, а како иден владател го подготвил за општественото уредување на државата, односот кон поданиците и верата, животот и смртта.

Со воена слава се стекнал  на 18 години, кога учествувал  во битката кај Хајронеја и заедно со својот татко, во 338 година пред н.е. ги победиле  здружените сили на Хелените.

Александар Македонски е најголемиот  војсководач  и освојувач во светската историја. Со своите походи  тој надалеку го раширил и прославил името на Македонија.

 

Александар Македонски преставува една од најзначајните личности во историјата на човештвото.

 

 Извештај за самоевалуација на ООУ „Александар Македонски“