Вo вторник 22 седница на Советот

 Во вторник, 26.2.2019 година, со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 22. седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следниве точки:

 1. Предлог-oдлука за давање согласност за потпишување писмо за поддршка на ООУ „Гоце Делчев“ за аплицирање на проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со МОН.
 2. Предлог-oдлука за давање согласност за поведување постапка за престанок на корисничко право на Г.П. 1.7 КП 44/5 КО Кисела Вода 2.
 3. Предлог-oдлука за измена на Одлуката за утврдување локација за времено депонирање материјал од ископ за реализација на проект за подобрување на инфраструктурата за собирање отпадни води во Град Скопје.
 4. Предлог-oдлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања  за смрт на член на потесно семејство на вработени лица во општински буџетски корисник .
 5. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2 и 3 на КП 554/1).
 6. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1372).
 7. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1385).
 8. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3609).
 9. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1303).
 10. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 2691).
 11. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3603).
 12. Предлог-oдлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 4 на КП 3603)
 13. Предлог-заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Александар Македонски“ за учебната 2018/2019 година.
 14. Предлог-заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ Блаже Конески“ за учебната 2018/2019 година.
 15. Предлог-заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ Браќа Миладиновци“ за учебната 2018/2019 година.
 16. Предлог-заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ Димитар Македонски“ за учебната 2018/2019 година.
 17. Предлог-заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ Љубен Лапе“ за учебната 2018/2019 година.
 18. Предлог-заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ Ѓорѓија Пулевски“ за учебната 2018/2019 година.
 19.  Предлог-заклучок за усвојување Извештај за реализација од Програмата за изградба и рекострукција на локални патишта  за  2018 година.
 20.  Предлог-oдлука за измена на Одлуката за користење службени мобилни телефони од страна на членовите на Советот на Општина Аеродром. 

Предлог-правилник за измена на Правилникот за користење службени мобилни телефони од страна на вработените во општинската администрација на Општина Аеродром.

Актуелно

img
img img

Видео