ОГЛАС за издавање под закуп на фискултурни сали, училишни дворови, училници и друг административно деловен простор во ООУ „Љубен Лапе“ Општина Аеродром Скопје “

Врз основа на член 128 и член 130 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/08), (Службен весник на РМ бр. 103/08,33/10,116/10,156/10,18/11.42/11,51/11,6/12,100/12,24/13,41/14,116/14,135/14,10/15 I 98/15) како и врз основа на Правилникот за издавање под закуп фискултурната сала, училишниот двор, училници или друг административно-деловен простор на Општинско Основното Училиште ,  „Љубен Лапе“ Општина  Аеродром Скопје, објавува

 

 ОГЛАС

за издавање под закуп на фискултурни сали,

училишни дворови,  училници и друг административно

деловен простор во ООУ „Љубен Лапе“ Општина  Аеродром Скопје “

 

1. ЗАКУПОДАВЕЦ:

            ООУ „Љубен Лапе“ Општина Аеродром Скопје, со седиште на ул „Васко Карангелески“ бр. 2, 1000 Скопје телефон: +389 2 2452-091 и факс: +389 2  2450- 220.

2. ПОНУДУВАЧ:

            Право да поднесе барање за закуп на наведените недвижности има секое заинтересирано домашно и странско физичко лице и правно лице кое е регистрирано за вршење на дејност согласно со предметот на закуп.

3. ПРЕДМЕТ НА ЗАКУП

            3.1. Фискултурна сала во  ООУ „Љубен Лапе„ Општина Аеродром Скопје со површина со 538 м2 со 2 гардероби и тоалет.

            3.2. Училница во ООУ „Љубен Лапе“ Општина Аеродром Скопје -една училница со единечна површина од 25 м2

            3.3. Друг административно-деловен простор во  ООУ „Љубен Лапе„ Општина Аеродром Скопје : училишен хол од 50 м2 и друг деловен простор за  продавница 12 м2.

            Закуподавецот ги издава просториите наведени во точките 3.1, 3.2 и 3.3 по пат на прибирање на писмени понуди.

            Понудувачот во рок од 5 дена од објавување на огласот, треба да ја подигне  потребната документација и истата во тој рок да ја достави.

            Понудувачот треба понудaта да ја достави со потребната документација потпишана и заверена од страна на закуподавецот.

Клубови кои можат да конкурираат за термини во фискултурната сала за 2018/2019учебна година, се тие кои работат со следните спортови: Јога, одбојка, кошарка џудо, теквондо,карате, пилатес, аеробик, зумба, аикидо, кик-бокс, јапонски вештини, бокс, танци и ора, модерен танц, балет, гимнастика и џит кун до, ракомет мечување.

            Документација во која подетално се наведени недвижностите кои што се предмет на закуп како и другите услови кои што задолжително мора да ги исполнуваат понудувачите, може да подигне само овластено лице од страна на понудувачот секој ден од 09:00 до 12:00 часот  во просториите на  ООУ „Љубен Лапе„ Општина Аеродром Скопје - архива.   

            Понудата која што нема да биде доставена на документација потпишана и заверена од страна на  понудувачот како и понуда која што нема да ги содржи сите потребни документи ќе се смета за некомплетна и како таква нема да биде разгледувана.

            Отварањето и читањето на  понудите ќе се одржи на ден 04.07.2018 во 10 часот во просториите на ООУ „Љубен Лапе“ Општина Аеродром Скопје

            Сите понуди кои ќе пристигнат подоцна нема да се разгледуваат.

 

        ООУ Љубен Лапе Општина Аеродром Скопје  

Директор

Елизабета Најдова

Актуелно

img
img img

Видео