Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

Република Македонија

 

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

 

ИПА инвестициски грантови

 

MSIP-IPA-NCB-088-18

 

1.    Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за реконструкција на водоводна мрежа на  краци од улица 1 во Долно Лисиче.

3.    Општина Аеродром ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на водоводна мрежа на  краци од улица 1 во Долно Лисиче.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.    Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Бул. Јане Сандански 109 Б, Град: Скопје, Поштенски број: 1000, Држава: Македонија, Телефон: +389 2 401 532, Факс: +389 2 2 401 546, Електронска адреса: elica.vugresek@aerodrom.gov.mk и jasmina.danilova@aerodrom.gov.mk

6.    Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а. За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: На посебна наменска сметка на Општина Аеродром 775016011978575 

Приходно конто: 742114 Програма 00

ЕМБС на Општина Аеродром 5980283

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Аеродром

7.    Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00 часот, 19.2.2018. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00 часот, 19.2.2018.

8.    Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 200.000,00 МКД.

9.    Адреса: Јане Сандански 109 Б, Град: Скопје, Поштенски број:1000, Архива, Држава: Република Македонија

 

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео