ВО СРЕДА 74 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 20.9.2017 година (среда) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 74-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 1. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1217)
 2. Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за опремнина за пензионирање, смрт на член на потесно семејство и боледување подолго од шест месеци
 3. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Александар Македонски” за учебната 2017/2018 година
 4. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Димитар Македонски” за учебната 2017/2018 година
 5. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” за учебната 2017/2018 година
 6. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2017/2018 година
 7. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Љубен Лапе” за учебната 2017/2018 година
 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” за учебната 2017/2018 година
 9. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Александар Македонски” за учебната 2017/2018 година
 10.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Блаже Конески” за учебната 2017/2018 година
 11.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за екскурзии на ООУ „Лазо Ангеловски“ за учебната 2017/2018 година
 12.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за екскурзии на ООУ „ Браќа Миладиновци“ за учебната 2017/2018 година
 13.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за екскурзии на ООУ „Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2017/2018 година
 14.  Предлог-Заклучок  за усвојување на Годишната програма за екскурзии на ООУ „Александар Македонски” за учебната 2017/2018 година
 15.  Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за екскурзии на ООУ „Димитар Македонски” за учебната 2017/2018 година.

 

            18.9.2017

            Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео