ВО ЧЕТВРТОК 72 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 24.8.2017 година (четврток) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 72-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

1.    Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнато барање  за парична помош поради смрт на член на потесно семејство на лице вработено во општината;

2.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 513)

3.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 244 и 242)

4.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2937/1)

5.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3639/1)

6.    Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Александар Македонски” за учебната 2016/2017 година

7.    Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Димитар Македонски.

 

22.8.2017                                

Општина Аеродром

 

 

Актуелно

img
img img

Видео