ВО ПОНЕДЕЛНИК 71 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 14.8.2017 година (понеделник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 71-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

1.    Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за вториот квартал од 2017 година

2.    Предлог-План за дополнување на План за јавни набавки на ОА за 2017 година

3.    Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање

4.    Предлог- Одлука за давање согласност за склучување Анекс на Договор за соработка помеѓу Општина Аеродром и Град Скопје со цел изградба на атмосферска канализација на подрачје на Општина Аеродром, во  Долно Лисиче на улица 1

5.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 583)

6.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3737)

7.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3434/1)

8.    Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Блаже Конески” за учебната 2016/2017 година

9.    Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Браќа Миладиновци” за учебната 2016/2017 година

10.  Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Лазо Ангеловски” за учебната 2016/2017 година

11.  Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев” за учебната 2016/2017 година

12.  Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2016/2017 година

13.  Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Љубен Лапе” за учебната 2016/2017 година

 

11.8.2017                                

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео