ВО СРЕДА 66 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 5.4.2017 година (среда) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 66-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 

1.    Предлог-Одлука за давање согласност за примање на донација – Изградба на улица новопроектирана број 1, крак 11, локалитет Црква УЕ Б, Општина Аеродром

2.    Предлог-одлука за давање согласност за склучување Меморандум за соработка меѓу Општина Аеродром и Фондацијата Пламен на мирот

3.    Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучок до 40 kW (јавно осветлување во локалитет „Црква“ УЕ Б, крак на ул. Методија Шатров Шарло)

4.    Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за снабдување со електрична енергија број УП1 – 11-208 помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, (јавно осветлување во локалитет „Црква“ УЕ Б, крак на ул. Методија Шатров Шарло)

5.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 568)

6.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1776)

7.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1718)

8.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 230 и КП 239)

9.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 2977)

10.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2 на КП 1671)

11.  Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања на отпремнина за пензионирање

12.  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности на Одделението за локален економски развој на Општина Аеродром за 2016 година

 

1.4.2017                                  

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео