ВО СРЕДА 63 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 22.2.2017 година (среда) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 63-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 

1.    Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ПСОН „Аеродром“ за 2016 година

2.    Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за четвртиот квартал од 2016 година

3.    Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект основно училиште  на ул. Ѓорѓе А. Кун , КП 4375 КО Кисела Вода, населба Лисиче

4.    Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на Општина Аеродром, за период од 26.08.2016 година до 21.11.2016 година

5.    Предлог- Одлука за давање на користење, одржување и управување на oбјектот „Штркче“ на ЈДГОА „Срничка“ во Скопје, Општина Аеродром

6.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3525)

7.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3866/1)

8.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 229 и КП 239/1 по барање број 23-6004/1 од 25.07.2011 година)

9.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 229 и КП 239/1 по барање број 23-7721/1 од 17.08.2011 година)

10.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 229 и КП 239/1 по барање број 23-8250/1 од 23.08.2011 година)

11.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објекти на КП 3524 )

12.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објекти на КП 5948)

13.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објекти на КП 1122/3)

14.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2673/2)

15.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 539)

16.  Предлог-Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Љубен Лапе“ за учебната 2016/2017 година

17.  Предлог-Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Блаже Конески“ за учебната 2016/2017 година

18.   Предлог-Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Александар Македонски“ за учебната 2016/2017 година

19.  Предлог-Заклучок  за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Лазо Ангеловски“ за учебната 2016/2017 година

20.  Предлог-Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ за учебната 2016/2017 година

21.  Предлог-Заклучок  за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2016/2017 година

22.  Предлог-Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ за учебната 2016/2017 година

23.  Предлог-Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Димитар Македонски“ за учебната 2016/2017 година.

 

20.2.2017                                

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео