ВО ПОНЕДЕЛНИК 60 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 26.12.2016 година (понеделник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 60-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 

1.    Предлог-Одлука за давање согласност на Меморандум за соработка меѓу Општина Аеродром и Друштво за спорт ТЕННИСПАРК СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје

2.    Предлог- Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територија на Општина Аеродром за 2017 година

3.    Предлог- Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2017 година

4.    Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2017 година

5.    Предлог-Одлука за давање согласност за примопредавање на движни ствари (мебел) меѓу Општина Аеродром и ЈДГОА „Срничка“

6.    Предлог- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потребата од започнување постапка за измена на урбанистичко- планска документација

7.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 815 и КП 832/1)

8.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3890)

9.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2557).

 

21.12.2016                              

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео