ВО ПОНЕДЕЛНИК 58 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 21.11.2016 година (понеделник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 58-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 

1.    Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за работа на ПС од ОН „Аеродром“ за првите шест месеци од 2016 година

2.    Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за третиот квартал од 2016 година

3.    Предлог-Одлука за избор на најповолна понуда и склучување Договор за воспоставување јавно-приватно партнерство за изградба на тениски спортски центар  на подрачје на Општина Аеродром

4.    Предлог-Одлука за давање согласност за склучување  Договор за регулирање на меѓусебните права и обврски на ООУ „Гоце Делчев“ и ЈУДГ „Буба Мара“ во врска со обезбедување топлинска енергија за објектот на градинка „Лавче“

5.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 229 и КП 239/1)

6.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 230 и КП 239/1)

7.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 475)

8.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2918)

9.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2916)

10. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за екскурзии на ООУ „Љубен Лапе” за учебната 2016/2017 година

11. Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања  по основ на смрт на член на потесното семејство на вработено лице во општински буџетски корисник

 

17.11.2016                              

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео