Соопштение

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16) Градоначалникот на Општина Аеродром го дава следното

 

Соопштение

 

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со предлог урбанистичкиот план за село Долно Лисиче Општина Аеродром – Скопје, градоначалникот на Општина Аеродром донесе Решение за спроведување

 

                                           Јавна презентација и Јавна анкета

 

По предлог урбанистички план за село Долно Лисиче, Општина Аеродром – Скопје, го опфаќа просторот со површина од 220.33 ха (граница на плански опфат) со следните граници:

Границата на планскиот опфат претставува затворена полигонална линија со прекршни точки кои се претставени со соодветните координати.

Просторот кој е предмет на предлог урбанистичкиот план за село Долно Лисиче, Општина Аеродром се наоѓа во југоисточниот дел од Општина Аеродром, на потегот помеѓу река Вардар и железничка линија Скопје - Велес, северно од село Драчево, во катастарската општина КО Долно Лисиче.

 

Границата на планскиот опфат претставува затворена полигонална линија.

 

Од најсеверната точка, границата на плански опфат се движи кон исток минувајќи низ КП 97/5, потоа продолжува на југ по источна граница на КП 97/5, ја сече железничката пруга во источен правец, продолжува по северна и источна граница на КП 585, источна граница на КП 584, северни граници на КП 581, КП 580, продолжува во јужен правец низ КП 97/6 и низ КП 97/2, ја сече КП 97/2 во источен правец, минува низ КП 97/10, продолжува кон југ низ КП 97/2, потоа се совпаѓа со источни граници на КП 136/3, КП 136/2, КП 135, југоисточна граница на КП 135, продолжува по источна граница на КП 2237/1, скршнува на исток по северни граници на КП 272, КП 263/2 и КП 263/1, се совпаѓа со источна граница на КП 263/1, северна граница на КП 275, источни граници на кП 275, КП 276, продолжува кон југоисток по североисточни граници на КП 242, КП 241, КП 240, КП 237/1, КП 237/2, КП 236, КП 235, КП 232 и стигнува до најисточната точка.

 

Од најисточната точка, границата продолжува во југозападен правец и се движи по југоисточни граници на КП 232, КП 233, КП 234, ја сече КП 285, продолжува по југоисточна граница на КП 1850/2, потоа скршнува во северозападен правец по југозападни граници на КП 1850/2, КП 1850/1, КП 1849, КП 1848/3, КП 1848/2, КП 1848/1, КП 1847, КП 1846, КП 1845, КП 1844, КП 1843, КП 286/1, КП 286/2, КП 1837, продолжува во североисточен правец по северозападна граница на КП 1837 и КП 288, скршнува кон запад по јужни граници на КП 288, КП 289, КП 290, КП 291, КП 294, КП 295/3, КП 295/2, КП 295/1, КП 296, ја сече КП 2237/1, продолжува по источна граница на КП 298/2, скршнува кон северозапад по југозападна граница на КП 298/2, скршнува кон југозапад по југоисточни граници на КП 338, КП 349/1, КП 349/3, продолжува по североисточна и југоисточна граница на КП 349/2, југоисточни граници на КП 1781, КП 1780, скршнува кон исток и се совпаѓа по северни граници на КП 1787, КП 1789, КП 1790, КП 1791/1, КП 1791/2, КП 1791/3, КП 1803, КП 1809/2, потоа се спушта кон југ по источни граници на КП 1809/2, КП 1809/1, КП 2244, КП 1764, КП 1763, скршнува кон запад по јужни граници на КП 1763, КП 1762, КП 1761, КП 1767/2, КП 1767/1, КП 1768, КП 1735, КП 1734, КП 1729, КП 1728, продолжува кон југ по источни граници на КП 1715, КП 1714, КП 1713, КП 1712, КП 1711, КП 1710, КП 1699, КП 1700, КП 1702, потоа скршнува во западен правец по јужни граници на КП 1702, КП 1701, КП 1697, КП 1696, КП 1695, КП 1693, КП 1692/1, КП 1692/2, КП 1691/12, КП 1691/1, КП 1690 и КП 1687/4, ја сече КП 2238/2 и скршнува во југозападен правец по југоисточни граници на КП 1686, КП 1671/1, КП 1671/2, КП 1670/1, КП 1670/2, КП 1669, КП 1668, КП 1666, КП 1665, КП 1664, КП 1663, КП 1662, КП 1661, КП 1660 и стигнува до најјужната точка.

 

Од најјужната точка на планскиот опфат, границата продолжува да се движи во северозападен правец по југозападната граница на КП 1660, потоа скршнува во североисточен правец движејќи се по граници на КП 1660, КП 1663, КП 1667, КП 1646, КП 1673/2, КП 1673/1, КП 1674, КП 1675, КП 1676/4, КП 1676/1, КП 1628, скршнува кон запад по јужни граници на КП 1619/3 и КП 1619/2, се спушта во југозападен правец по граници на КП 1631, КП 1632/2, КП 1632/1, КП 1633, КП 1639, КП 1638, КП 1641, КП 1642, КП 1643/1, КП 1650, КП 1651, КП 1652/2, КП 1653, КП 1654, скршнува во северозападен правец по граници на КП 1654, КП 1496/2, потоа продолжува кон север по граници на КП 1496/2, КП 1496/1, КП 1497/2, КП 1498, КП 1499/2, КП 1502, КП 1503/3, КП 1509/1, КП 1510, КП 1511, скршнува кон северозапад по граници на КП 1516, КП 1515/2, ја сече КП 2241, се совпаѓа со граници на КП 1460/2, КП 1457/2, ја сече КП 2249/6, продолжува по граници на КП 1457/1, КП1426, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1428, КП 1372, ја сече КП 2240/1, продолжува по граници на КП 1364/2, КП 1361/2, КП 1361/3, КП 1361/4, КП 1361/5, ја сече КП 2247, продолжува по југозападни граници на КП 1159, КП 1159/3, КП 1159/2, КП 1159/1, КП 1160, КП 1161, КП 1163, КП 1164, КП 1165/2, КП 1165/1, КП 1166/2, КП 1166/1, КП 1167 и стигнува до најзападната точка.

 

Од најзападната точка, границата на опфат се движи во северен правец по граници на КП 1167, КП 1168, КП 1169, КП 1170, КП 1180, КП 1189, КП 1188/1, ја сече КП 2237/9, се совпаѓа со западни граници на КП 915, КП 912, потоа скршнува кон исток по северни граници на КП 912, КП 917, КП 918, КП 919, КП 920, КП 925, продолжува кон север по западна граница на КП 930/1, потоа скршнува кон исток по северни граници на КП 930/1, КП 930/2, КП 931/1, КП 931/2, КП 938, КП 937, КП 958, КП 955, скршнува на север по западни граници на КП 971, КП 979, КП 980 и стигнува до најсеверната точка.

 

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува 220,33 ха.

 

Границата на планскиот опфат претставува затворена полигонална линија со прекршни точки кои ги имаат следните координати:

 

На просторот по предлог урбанистичкиот план за село Долно Лисиче на површина од 220,33 ха се планираат површини со намена за:

 

А - домување

А1-домување во станбени куќи

В – јавни институции

В1- образование и наука

В4- државни институции

Д- зеленило,спорт и рекреација и меморијални простори

Д1- парковско зеленило

Д3- спорт и рекреација

Д4 меморијални простори (гробишта)

НЗ- неизградено земјиште

Предлог на урбанистички план за село Долно Лисиче, Општина Аеродром, ќе биде изложен во просториите на УЗ Долно Лисиче, адреса на ул. „22“ бр. 1а во Општина Аеродром во рок од 10 работни дена од 29.08.2016 год. заклучно со 12.09.2016 год. секој работен ден од 09:30 до 17:30 часот.

Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.08.2016 год.(вторник) со почеток во 14:00 часот во просториите на УЗ Долно Лисиче

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се добијат во просториите на УЗ Долно Лисиче, кај надлежното лице. Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје можат да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови во просториите на УЗ Долно Лисиче на ул. „22“ бр. 1а, кај надлежното лице.

 

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Актуелно

img
img img

Видео